Kommune: Bruger forsigtighedsprincip over for ledige i risikogrupper

Del artiklen:
(Arkiv) Sagsbehandlerne kan ikke kontrollere, om alle virksomheder lever op til sundhedsstyrelsens krav. Derfor bruger Norddjurs Kommune forsigtighedsprincip i forhold til ledige i risikogrupper i forhold til covid-19.
(Arkiv) Sagsbehandlerne kan ikke kontrollere, om alle virksomheder lever op til sundhedsstyrelsens krav. Derfor bruger Norddjurs Kommune forsigtighedsprincip i forhold til ledige i risikogrupper i forhold til covid-19.

Flere kommuner er tilbageholdende med at sende ledige i tilbud, hvor der er fysisk kontakt, hvis de har risiko for alvorlige sygdomsforløb med Covid-19. Det viser NB-Beskæftigelses rundspørge til 25 kommuner.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

“Vi fortolker retningslinjerne så udvidende, som vi overhovedet kan,” siger arbejdsmarkedschef i Norddjurs Kommune Erik Holck Hansen om anvisningerne fra STAR om, hvordan jobcentrene skal tage hensyn til risikogrupper blandt de ledige.

Det betyder, at kontanthjælpsmodtagere og andre i risikogruppen, der skal i virksomhedspraktik, ikke bliver sendt til arbejdspladser, hvor de bliver eksponeret for mange mennesker.

“Er man omfattet af risikogruppen, bliver man for eksempel ikke sendt til kassen i Netto, selvom vi ved, at Netto er gode til at overholde reglerne. Vi tager ikke chancen, og hver enkelt sagsbehandler kan ikke tage ud og kontrollere, om forholdene er i orden,” siger Erik Holck Hansen.

Læs også:
Kommune bruger telefon og digitale møder til at beskytte borgere i risikogrupper

Ledige i risikogrupperne har også mulighed for at sige nej til et tilbud.

“Når vi sender folk ud, så siger vi til dem, at der er en mulighed for, at de kan sige nej, hvis stedet potentielt kan bringe dem i risiko.”

Også i Køge har ledige og sygemeldte mulighed for at sige nej, skriver arbejdsmarkedschef Kenneth Damsgaard Hyde i en mail.

“Vi hylder princippet om at borgere, i dialogen med os, til enhver tid kan sige nej. Gør de det, så tilgår vi det med sund fornuft og blik på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Mig bekendt har vi ikke endnu haft en sag med en borger, der har sagt nej til tilbud eller job,” skriver han.

Vesthimmerland: Alle ledige orienteret om risikogrupper

Som den eneste kommune skriver Vesthimmerland til NB-Beskæftigelse, at alle ledige borgere er blevet orienteret om de særlige forholdsregler for risikogrupper i forbindelse med, at de fik brev om, at rådighedsreglerne trådte i kraft igen i slutningen af maj.

“Borgerne blev (…) orienteret om, at tilbud først blev startet op, når vi havde sikret at tilbudsgiver, arbejdsgiver m.m. kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også for borgere i særlig risikogruppe,” skriver arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard i en mail. Hun skriver videre:

“Borgerne blev orienteret om, at hvis de var i særlig risikogruppe for Covid-19, så skulle de orientere os herom, så vi kunne sikre at tilbuddene kunne håndtere de særlige retningslinjer der gælder for den enkelte borger.”
I Vesthimmerlands og Aabenraa kommuner bliver sygemeldte borgere i sig selv opfattet som en del af risikogrupperne.

Arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Søren Lorenzen skriver om tilbud, som risikogrupper ikke visiteres til i den nuværende situation:

“Borgere, der er i risikogruppen, visiteres ikke til tilbud, som alene indeholder fysisk aktivitet i et ”motionscenter”, før egen læge har været involveret. Det har ingen betydning om borgeren ”accepterer risikoen”. Det har heller ingen betydning, om borgeren er sygemeldt af anden årsag end den lidelse, der medfører, de er i risikogruppen.”

Lone Lollesgaard, Vesthimmerland, skriver, at jobcentret i forvejen har indblik i sundhedstilstanden hos mange borgere, “da dette er nødvendigt i forhold til at give dem den rigtige indsats, her tænkes der særligt på aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, personer på sygedagpenge, i revalidering, i ressourceforløb, i jobafklaringsforløb, i fleksjob, på ledighedsydelse og visse personer i integrationsindsatsen.”

Alle kan komme i virksomhedspraktik efter individuel vurdering
Som udgangspunkt kan alle borgere i både Vesthimmerland og Aabenraa deltage i virksomhedspraktik og andre tilbud. 

I Vesthimmerland vil sagsbehandlerne “altid vurdere, om de helbredsmæssige oplysninger i enkelte tilfælde kan medføre, at man ikke kan deltage i tilbud. Ligesom vi altid tager hensyn til de helbredsmæssige oplysninger i tilrettelæggelsen af tilbud,” skriver arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard.

I Aabenraa bliver alle ledige visiteret til “praktik m.m., coaching, psykologsamtaler, funktionsafklaring i eget hjem osv.”

“Alle borgere – uanset om de er i risikogruppe eller ej – kan visiteres til disse tilbud, hvis sagsbehandler vurderer, det er relevant i det konkrete tilfælde,” skriver arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen.

I Vesthimmerland bliver virksomhedspraktikker først etableret efter dialog med virksomhederne om Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

“Vi oplevede i høj grad, at de private virksomheder, der under nedlukningen i høj grad har været åbne og tilpasset deres faciliteter efter retningslinjerne ift egne medarbejdere, var klædt på til at tage hensyn til såvel raske borgere, som borgere i risikogrupperne,” skriver beskæftigelseschef Lone Lollesgaard.

Information ved individuelle samtaler 
I flere kommuner bliver de ledige orienteret individuelt om de særlige forholdsregler for risikogrupper. Sorø, Fredericia, Silkeborg, København, Odense og Norddjurs kommuner har oplyst til NB-Beskæftigelse, at de orienterer borgerne individuelt. Det sker typisk ved den første rådighedssamtale eller i forbindelse med samtale om tilbud af for eksempel virksomhedspraktik.

“Vi behandler borgerne individuelt på samme måde som altid. Hvis vi er i tvivl, giver vi ikke tilbuddet, og vi har mig bekendt ikke været i en situation, hvor vi skulle vurdere, om der skulle gives en sanktion,” siger arbejdsmarkedschef i Norddjurs Kommune, Erik Holck Hansen.

“Det her har fået et ekstra fokus, fordi det handler om beskyttelsen af nogle mennesker, der potentielt kan være udsat, og om en gruppe mennesker, som måske vil være bekymrede for at sige nej. Derfor  gør vi en del ud af vores vejledning, at det har de sådan set lov til,” siger han.

Det fremgår af en orienteringsskrivelse til kommunerne, at de skal sikre sig, at ledige med risiko for alvorlige sygdomsforløb ved covid-19 ikke skal i tilbud, hvor forholdene ikke er indrettet på præcis denne gruppe, og der henstilles til, at kommunerne bruger et forsigtighedsprincip. Det gælder også over for ledige, der har pårørende i risikogruppen. Læs anbefalingerne fra STAR nedenfor.

Læs også:
København prioriterer, at alle ledige møder fysisk til samtaler i jobcentret

FAKTA: Det skriver STAR om risikogrupper til kommunerne 27. maj 2020

“Særlige hensyn til borgere i risikogruppen for COVID-19 smitte

Med genåbning af beskæftigelsesindsatsen med ret og pligt og rådighed for borgerne
skal jobcentrene og a-kasserne være særligt opmærksomme på og tage særlige
hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for COVID-19, jf. sundsstyrelsens
udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk
fremmøde.

Bekendtgørelsen indeholder ikke særlige regler om borgere i særlig risiko, men af
det følgende fremgår, hvordan de eksisterende regler muliggør, at der tages de
fornødne hensyn til denne gruppe.

I overensstemmelse med gældende regler skal jobcentrene ved henvisning til job og i forbindelse med tilbud med fysisk fremmøde tage hensyn til forhold, som er af betydning for, hvilke job og tilbud den enkelte borger kan varetage. Det samme gælder ved fastlæggelse af jobsøgningspligten for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Dette omfatter bl.a. helbredsmæssige forhold. Nogle borgere kender allerede deres
sygdom eller tilstand i et omfang, så de selv kan vurdere, om de på baggrund af
Sundhedsstyrelsens faglige grundlag er i øget risiko. Andre kan få behov for at
drøfte med deres egen læge eller behandlende læge på sygehus, om de er i øget risiko.
Lægen bistår i så fald med at fastslå, om den enkelte har en sygdom eller tilstand,
der er forbundet med en øget risiko.

Jobcenteret og a-kassen må – ligesom ved andre oplysninger om borgernes
helbredsmæssige forhold – vurdere, om der konkret er behov for en lægeerklæring om borgerens helbred/om borgeren er i risikogrupperne for COVID-19.

Hvis en borger er i risikogruppen, skal dette indgå i vurderingen af, hvilke job og
tilbud som jobcenteret kan give borgeren, og hvilke job borgeren skal søge hhv. tilbud,
som borgeren skal stå til rådighed for.

Tilsvarende gælder det, at a-kasserne ved henvisning til job og udarbejdelse af ”Krav til jobsøgning” skal tage hensyn til bl.a. borgerens helbredsmæssige forhold, herunder øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Styrelsen skal bede jobcentrene og a-kasserne om at anvende et forsigtighedsprincip i indsatsen for borgere i risikogrupperne for COVID-19 og disses pårørende.

Det betyder, at der ikke må ske henvisning til job eller et tilbud med fysisk fremmøde, hvis der er tvivl om, arbejdsgiveren kan og vil overholde de retningslinjer der gælder ved beskæftigelse af personer i risikogrupperne. Der henvises i øvrigt til sundhedsstyrelsens retningslinjer herom.”

Sådan har vi gjort

NB-Beskæftigelse sendte for en lille uge siden en mail til 25 arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og jobcenterchefer og bad svare på, hvad de konkret gør for at leve op til kravene fra STAR om at tage særlige hensyn til risikogrupperne. 13 kommuner har svaret, nogle udførligt, andre meget kort, og detaljeringsgraden er meget forskellig. Vi har stillet opfølgende spørgsmål til nogle af kommunerne, men har ikke fået svar fra alle. Derfor har vi valgt at skrive om de kommuner, der har svaret mest udførligt.