Akademikerne: Forslag til hjælpepakke til alle nyuddannede

Del artiklen:
De nyuddannede skal ikke alene have ansvaret for at få job under coronakrisen, mener formanden for Akademikerne Lars Qvistgaard.
De nyuddannede skal ikke alene have ansvaret for at få job under coronakrisen, mener formanden for Akademikerne Lars Qvistgaard. - Foto: Akademikerne

Job med løntilskud fra dag ét og større økonomisk tilskud til virksomheder, der tager nyuddannede. Det er et par af forslagene til en hjælpepakke til de 81.000 unge, der forventes af afslutte en uddannelse i juni.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Akademikerne har en række forslag, der skal give nyuddannede bedre mulighed for at få arbejde, når de rammer arbejdsmarkedet midt i coronakrisen.

Forslaget gælder ikke kun akademiske dimittender, men alle nyuddannede unge, fortæller formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

“Uddannelsesministeren sagde forleden, at de unge skal søge uddannelse bredt. Men dem, der kommer ud nu, har jo ikke kunnet forberede sig på et arbejdsmarked, der går i stå. Det er ikke rimeligt at lade dem sidde med risikoen og alle problemerne selv. Alle andre har fået hjælpepakker, og så burde man jo også med al rimelighed kunne hjælpe de nyuddannede.”

Læs også:
Appel til kommunerne: Kræv at virksomheder ansætter nyuddannede

Et af forslagene i hjælpepakken er, at nyuddannede skal kunne komme i job med løntilskud fra dag ét i stedet for som nu efter seks måneders arbejdsløshed.

Længere virksomhedspraktik

Akademikerne foreslår også otte ugers virksomhedspraktik i stedet for de fire, som forsikrede ledige nu kan sendes på. De seks største kommuner har foreslået 13 ugers praktik til nyuddannede.

Det er forslag, der tidligere fået faglige organisationer til at advare mod at forære gratis arbejdskraft til arbejdsgiverne, og Lars Qvistgaard holder sig da også til forslaget om de otte uger, som blev halveret 1. januar i år.

“13 uger, synes jeg, er lang tid. Det er en lang praktik at skulle være i. Derfor peger vi også på at give dispensation for seks måneders karenstid i forhold til løntilskud. Det er den ordning, der har den bedst mulige jobeffekt. Formålet er jo, at de skal komme i job – også hvis de er i virksomhedspraktik.”

Akademikerne foreslår dispensationer og ændringer i loven, fordi situationen er alvorlig.

“De seneste ledighedstal for den her gruppe bekymrer jo. De 25-30 årige er jo hårdt ramt,” siger Lars Qvistgaard.

Læs også:
Fakta: Ledighed blandt unge under 29 år

_____________________________________________________________________________

Her Akademikernes forslag til hjælpepakke for nyuddannede:

1.  Vi skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at ansætte nyuddannede

A: Virksomheder, der ansætter nyuddannede, skal have forrang til offentlige udbud

I krisetider er det afgørende, at vi understøtter skabelsen af nye jobs målrettet nyuddannede. Derfor foreslår vi følgende modeller, der vil give virksomhederne incitament til at inddrage nyuddannede i opgaveløsningen  Den tekniske udformning af modellen skal tilpasses virksomhedernes størrelse, så alle typer virksomheder, også mellemstore og små virksomheder, kan få glæde af ordningen.
Tidshorisont: Modellen sættes i værk i forbindelse med fremrykningen af offentlige investeringer.

B: Bedre støttemuligheder til virksomhedernes graduate-programmer

Større virksomheder der arbejder målrettet med at indtænke nyuddannede i virksomhedens graduate-ordninger, og der skal oprettes et særligt corona-tilskud, som de kan søge til ansættelsen af nyuddannede. Ordningen skal først og fremmest målrettes de brancher og virksomheder der er hårdest ramt af corona-krisen.
Tidshorisont: Modellen sættes i værk i forbindelse med normalisering af uddannelsessektorens aktiviteter for dimitterende årgange

2. Nyuddannede skal kunne bidrage til genopretningen

Vi foreslår, at der oprettes en uddannelsespulje, der kan finansiere kortere efteruddannelseskurser til nyuddannede. Kurserne skal være konkrete og praksisnære, og fokusere på kompetencer, der imødekommer de særlige behov og den efterspørgsel, der opstår på baggrund af corona-krisen. Ved at gøre det muligt for nyuddannede at supplere deres kompetencer med konkret opkvalificering inden for efterspurgte områder kan ordningen hjælpe nyuddannede i job – og samtidig bidrage til genopretningen Vi foreslår endvidere, at puljemidlerne fordeles mellem to grupper af nyuddannede: 

Ledige nyuddannede, som gerne vil målrette deres kompetencer mod den forventede kommende efterspørgsel.
Tidshorisont: Bør igangsættes hurtigst muligt.

Nyuddannede, der har fået støttet eller ordinær beskæftigelse, samt nyuddannede, der har fået tilbud om virksomhedspraktik, som forudsætter eller styrkes af konkrete færdigheder, der kan opnås gennem et kortere selvvalgt kursus.
Tidshorisont: Igangsættes når beskæftigelsessystemet igen afholder aktiviteter.

3. Nyuddannede skal have større kendskab til aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet

Vi foreslår, at alle nyuddannede, med behov og ønske om det, i 2020 får tilbud om et 6 ugers indslusningsprogram, der skal skabe en bedre overgang til arbejdsmarkedet. Indslusningsprogrammet placeres umiddelbart efter dimission, hvor der i forvejen udbydes meget få  nye jobs. Det problem forventes at blive endnu større i år i kølvandet på corona-krisen. Derfor skal vi gennem indslusningsforløbet udnytte nedgangsperioden på arbejdsmarkedet til at give de nyuddannede de bedste forudsætninger for at komme hurtigt i job, når udviklingen vender.

Forløbet bør varetages af eksterne aktører, der både har konkret og aktuel viden om arbejdsmarkedet. På den måde sikres et fokus på at omsætte de nyuddannedes faglige kompetencer til konkret opgaveløsning i virksomhederne. Erfaringen viser at jo tættere nyuddannede kommer på virksomheden og dens behov, des tættere er de på et job. Indslusningsprogrammet kan suppleres med virksomhedspraktik, hvor de nyuddannede løser konkrete opgaver i virksomhederne, og undervisningen kan eventuelt tilrettelægges med udgangspunkt i nogle af de erfaringer vi netop nu gør os med digital undervisning.
Vi foreslår desuden, at der ikke klippes i dagpengeperioden under indslusningsforløbet. Tidshorisont: Bør iværksættes senest fra juni-juli 2020.

4. Midlertidig genoptagelse af tidligere brugte initiativer

Under tidligere kriser har vi fået erfaringer med initiativer, der kan modvirke arbejdsløshed blandt nyuddannede. Derfor foreslår vi, at vi midlertidigt genoptager og udvider nogle af de initiativer, der har en gavnlig effekt på ledigheden blandt nyuddannede.

A) Vi skal genindføre 8 ugers virksomhedspraktik for nyuddannede Det vil være til gavn for både nyuddannede og virksomheder, især i genopretningsperioden. Det er nødvendigt med mere end fire ugers virksomhedspraktik, hvis der skal skabes resultater i mødet mellem nyuddannede og virksomheder – særligt i en tid, hvor virksomhederne er mere end almindeligt pressede.

B) Der skal dispenseres fra karensperioden på 6 måneder, som gælder for private løntilskudsansættelser, så helt nyuddannede også kan komme i betragtning Privat løntilskud er kendt for at have størst ordinær jobffekt. Det kræver dog dispensation fra EU at anvende dette værktøj for ledige med mindre end seks måneders ledighed. Kravet fra EU er for at undgå fortrængning af ordinær arbejdskraft, men da især de nyuddannede i meget stort omfang er i meget høj risiko for at ende i langtidsarbejdsløshed netop det kommende år, og da ungdomsarbejdsløsheden er høj i forvejen i EU, vurderes det at være rimeligt at kunne opnå dispensation for gruppen af nyuddannede. 

C) Vi foreslår at øge størrelsen af statens tilskud til lønnen i privat løntilskudsordningen til 75%, så den matcher størrelsen på den hjælp, der sendes til de øvrige lønmodtagergrupper i job. Tidshorisont: Igangsættes når beskæftigelsessystemet igen afholder aktiviteter.

5. Brug af dagpengene-klip skal sættes på standby for nyuddannede

Vi foreslår, at der dispenseres fra klip i dagpengeperioden for nyuddannede på to områder: 

A: Nyuddannede får ikke reduceret i den samlede ramme af dagpenge-klip for resten af 2020, mens de er i virksomhedspraktik eller i løntilskud.

B: Nyuddannede fra 2020 modtager de første tre måneder efter dimissionen dimittenddagpenge uden at forbruge klip fra den samlede dagpengeramme. Tidshorisont: Bør iværksættes fra juni 2020 og frem.

Hovedorganisationen Akademikerne repræsenterer 28 fagforbund, der organiserer medlemmer med længerevarende uddannelser. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her