Fonde bevilger dobbelt så meget som kommunerne til kultur-anlæg

Del artiklen:

En ny opgørelse fra Fondenes Videnscenter viser, at fonde i 2017 bevilgede 840 mio. kroner til kulturelle anlægsprojekter, mens kommunerne bevilligede 340 mio. kroner og staten 76 mio. kroner. Bevillingerne fra fondene til kulturelle aktiviteter er endnu større. Se nogle af tallene her.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

I analysen fra marts 2019 af ’Fonde og fondslignende foreningers bevillinger til kultur’,  udarbejdet af Fondenes Videnscenter, fremgår det, at fonde er en vigtig bidragyder til et mangfoldigt kulturtilbud i Danmark i samspil med den offentlige kulturstøtte.

I 2017 bidrog de private fonde og fondslignende foreninger med 2,2 mia. kroner i bevillinger, hvilket svarer til 11 procent af årets samlede bevillinger på 19,2 milliarder kroner. Heraf blev 1,9 milliarder kroner udbetalt.

Tabel 1. Bevillinger og udbetalinger til kulturelle formål (antal og mio. kroner)

Note 1) Forskning i kultur indgår ikke i opgørelsen af fondenes bevillinger under de respektive formål, da det i statistikken er regnet med under kategorien Videnskabelige formål. Bevillinger, der er givet til biblioteker, vil ofte være regnet med under litteratur, da bevillingen vil være givet som støtte til et litterært formål.

Analysen ser på samspillet mellem fondene og det offentlige baseret på tal fra 2016 og 2017 fra Danmarks Statistiks fondsstatistik. Her er en af hovedpointerne, at fondene og de fondslignende foreninger i 2017 især gav flest midler til offentlige institutioner. I alt 1 milliard kroner, hvilket svarer til 47 procent af bevillingerne. Midlerne gik især til Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Slots- og Kulturstyrelsen og kommunale kulturhuse. Det er en stigning på næsten 7 procent i forhold til 2016.

Tabel 2. Fordeling af fondenes bevillinger (mio. kroner) til kulturelle formål efter modtager

Kulturelle aktiviteter får flest fondsmidler

Som det ses af tabel 3, så bevilger fonde flere midler til anlæg inden for kulturområdet end det offentlige, men de bevilger flest penge går til aktiviteter.

Tabel 3. Fordeling af fondes og det offentliges bevillinger til hhv. Anlæg og aktiviteter (i mio. kroner og i procent)

Fondene bevilgede 1,3 mia. kroner til aktiviteter på kulturområdet i 2017, hvilket er stort set det samme som i 2016. Det svarer til 62 procent af de samlede fondsbevillinger til kultur i 2017. Fondene bevilgede dobbelt så meget til anlæg i 2017 som kommunerne og staten tilsammen. I alt 840 mio. kroner mod 416 mio. kroner. Af de 416 mio. kroner fra det offentlige kom 340 mio. kroner fra kommunerne og 76 mio. kroner fra staten.

Bevillingerne fra fondene til anlæg inden for kulturområdet udgør 67 procent af de samlede bevillinger til anlæg, hvis man medregner bidragene fra det offentlige. Bevillingerne fra fondene til aktiviteter inden for kulturområdet udgør 7 procent af de samlede bevillinger, hvis man medregner bidragene fra det offentlige.

Analysen rummer også sammenstillinger af kulturbevillinger fra kommuner, stat og fonde – alle tabeller kan findes i: ’Fonde og fondslignende foreningers bevillinger til kultur’.